top of page

Privacy policy

Algemene gegevens

In dit privacy beleid worden de maatregelen toegelicht die genomen worden met als doel uw privacy te beschermen. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor ons erg belangrijk.

Aan de hand van dit privacybeleid willen wij u zo goed mogelijk informeren.

A. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden (beperkt) verzameld bij het bezoeken van onze website en bij het invullen van het contactformulier.

Wij zijn, als verwerkingsverantwoordelijke, steeds bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen betreffende onze privacy policy via info@pparchitecten.be

B. Kennisname en aanpassing

Door gebruik te maken van onze website en het invullen van het contactformulier bevestigt u kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in deze privacy policy.

C. Toepasselijk recht

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

2

Verzameling van persoonsgegevens

A. Definitie persoonsgegevens

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens te worden verstaan die betrekking hebben op de identiteit van een persoon.

B. Het gebruik van onze website en toepassingen

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld. Dit kan enerzijds wanneer deze door u zelf worden meegedeeld (vb. via het contactformulier). Dit kan anderzijds door de persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. dossiernummer). Hieronder een korte duiding.

1/ De gegevens worden door de betrokkene zelf meegedeeld

Persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons contactformulier en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

2/ Automatische verzameling van persoonsgegevens

Aan de hand van cookies en tracking-technologie worden verschillende persoons- en andere gegevens op een geautomatiseerde wijze verzameld, dit gewoon door een bezoek aan onze website. Deze gegevens zijn volledig anoniem en kunnen dus niet gekoppeld worden aan persoonlijke identificatiegegevens, waardoor de identificatie onmogelijk is. Uw toestemming voor het tracken van uw gegevens wordt gevraagd bij bezoek aan onze website aan de hand van ons cookie-beleid.

C. Contractuele relatie

Bij het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst tussen partijen worden verschillende gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen afsluiten en uit te voeren. Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het afsluiten of uitvoeren van enige overeenkomst. Het is daarom belangrijk dat deze gegevens volledig en correct zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij het recht om de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

D. Geen verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

Zoals de wet het voorschrijft worden er geen gevoelige gegevens door ons verwerkt.

3

Doeleinden van verwerking

A. Definitie

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden verstaan wij elke verwerking die hierop betrekking heeft.

B. Doeleinden bij het gebruik van onze website en toepassingen

De verwerking zoals omschreven in punt 2.B. van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken van onze doeleinden:

1/ Commerciële opvolging

2/ Opmaken van statistische gegevens

3/ Uitvoeren van de overeenkomst

4/ Bijstand verlenen door het verstrekken van informatie

C. Kwaliteit en belangenafweging

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde gegevens. Hiervoor nemen wij alle nodige maatregelen om dit op een kwalitatieve manier uit te voeren. Wij houden ons eraan om enkel die gegevens te verzamelen die dienend zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

4

Bewaartermijn bij het gebruik van onze website en toepassingen

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die nodig is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden.

5

Doorgeven van persoonsgegevens

De onderneming kan uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven.

1/ De doorgave aan verwerkers i.k.v. het verwezenlijken van onze doeleinden

2/ De doorgave aan politionele of gerechtelijke autoriteiten

3/ De doorgave aan ontvangers i.k.v. uitvoering van uw project (welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst)

6

Rechten betrokkene

A. Recht op informatie

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van uw gegevens. Dit privacy geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

B. Recht op toegang

U heeft het recht om van de onderneming uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U kan inzagen verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden bet bijkomende informatie over de verwerking ervan.

C. Recht op verbetering

Als betrokkene heeft u het recht uw gegevens steeds te corrigeren of aan te vullen.

D. Recht op verzet

Als betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard worden.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

E. Recht om vergeten te worden

Zonder onredelijke vertraging kan u uw persoonsgegevens laten wissen. Dit op voorwaarde dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor doeleinden, u de gegevens voor specifieke doeleinden intrekt, de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen.

F. Aangifte en bevoegde instantie bij inbreuken

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax :+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

7

Cookie policy

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van onze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.

bottom of page